Stadgar

§ 1 Sällskapets ändamål är att främja intresset för båtar och sjösport, driva och utveckla klubbhamnen samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 2 Sällskapets medlemmar är seniorer, familjer (personer i samma hushåll registrerar gemensamt medlemskap) och juniorer. Man räknas som junior till och med det år man fyller 25.

§ 3 På förslag av klubbmedlem kan hedersmedlem inväljas. Därmed avses person som utmärkt sig och varit till stor gagn för sällskapet. Sådant förslag skall först behandlas av styrelsen, som om den finner det lämpligt, framlägger förslaget vid ordinarie årsmöte för beslut. Två tredjedels majoritet krävs för sådant inval.

§ 4 Om medlem skulle handla på ett sätt som tydligt skadar sällskapets intressen eller ändamål, äger styrelsen att tilldela medlemmen en varning. Om den som varnats icke rättar sig efter varningen skall styrelsen framlägga förslag om att vederbörande uteslutes ur sällskapet. Beslut därom fattas av ordinarie årsmöte.

§ 5 Ordinarie årsmöte väljer en styrelse som skall sköta sällskapets löpande verksamhet och svara för att den utvecklas och konsolideras. Styrelsen skall bestå av ordförande och åtta ordinarie ledamöter jämte två suppleanter, som skall deltaga i styrelsearbetet. Styrelsen skall inom sig fördela uppdragen att deltaga i/hålla kontakt med de sektioner som finns inom sällskapet, så att styrelsen hålls informerad om sektionernas behov och verksamhet. Styrelsen skall anses beslutsmässig när sex eller fler av ledamöterna närvarar.

§ 6 Sällskapets verksamhetsår skall omfatta ett kalenderår (1 januari – 31 december).

§ 7 Ordförandens mandatperiod skall vara ett år, övriga ledamöter och suppleanter väljes för en tid av två år. Valen skall äga rum vid ordinarie årsmöte och ske så att endast halva antalet ledamöter avgår samtidigt. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, andre vice ordförande, sekreterare, kassör, intendent förste hamnmästare, andre hamnmästare och klubbmästare.

§ 8 Vid ordinarie årsmöte väljs därjämte två revisorer, av vilka en utses till sammankallande och en suppleant, vilka skall granska sällskapets verksamhet och räkenskaper. Revisorerna skall avgiva berättelse om resultatet av sin granskning vid ordinarie årsmöte.

§ 9 Sällskapets firma tecknas av ordförande, sekreterare eller kassör, två i förening.

§ 10 Ordinarie årsmöte skall hållas under februari månad. Dessutom kan hållas urtima möte om och när styrelsen finner det lämpligt. Mötet tillkännages genom särskild kallelse, minst en vecka före mötet.

§ 11 Alla medlemmar över 18 år är röstberättigade. För att årsmötet skall anses beslutmässigt krävs att minst trettio röstberättigade medlemmar är närvarande. All omröstning sker öppet och med enkel majoritet, med undantag enligt § 3 och § 13, såvida icke någon medlem kräver omröstning med slutna sedlar. Vid lika röstetal blir mötesordförandens röst utslagsgivande.

§ 12 Årsavgiften till sällskapet fastställes av ordinarie årsmöte

§ 13 I händelse av sällskapets upplösning eller sammanslagning med annan förening skall särskild utredning göras, eventuellt i samråd med bidragsgivare, beträffande vad som bör ske med sällskapets tillgångar. Beslut om upplösning eller sammanslagning måste fattas med dubbelt så många ja-röster som nej-röster på två årsmöten, varav det ena kan vara urtima möte.

§ 14 Förslag till ändringar eller tillägg i dessa stadgar måste fastställas av två ordinarie möten i följd.